درخواست رزور نوبت

تماس با ما


کارکنان کلینیک فیزیوتراپی سروش سلامت


خانم ندا خداکرمی

خانم ندا خداکرمی

مدیر کلینیک

آقای امیر محمد برهانی

آقای امیر محمد برهانی

مسئول فنی

آقای  بهنام بادکوبه ای

آقای بهنام بادکوبه

مسئول امور قراردادها، بیمه و تبلیغات

خانم مریم علی احمدی

خانم مریم علی احمدی

پذیرش

خانم فاطیما ینی یول

خانم فاطیما ینی یول

فیزیوتراپیست

خانم سمیه سلطانی

خانم سمیه سلطانی

فیزیوتراپیست

خانم پگاه حسینی

خانم پگاه حسینی

فیزیوتراپیست

خانم ندا فراهانی

خانم ندا فراهانی

دستیار فیزیوتراپ